Algemene Voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. BBR: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
BBReclame BV gevestigd aan de Socratesstraat 25, 6836GE Arnhem, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 83351744;
b. afnemer: het bedrijf dat met BBR een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen BBR en de afnemer;
d. product: de LED en andere verlich1ng of overige zaken die BBR levert;
e. loca1e: de loca1e waarin, waarop of waaraan BBR in opdracht van de afnemer
werkzaamheden dient uit te voeren, uitvoert of heeT uitgevoerd.

Artikel 2: ALGEMEEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BBR en
de afnemer.
2.2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen BBR en de afnemer, dan wordt de afnemer geacht bij voorbaat te
hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien
gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriTelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nie1g zijn of
vernie1gd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. De nie1ge of vernie1gde bepalingen zullen door BBR vervangen
worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien BBR niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BBR in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de s1pte naleving van de bepalingen van
deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. BBR heeT het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene
voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Artikel 3: AANBOD

3.1. Alle aanbiedingen, brochures, offertes en prijsopgaven van BBR zijn vrijblijvend en
binden BBR niet. Een schriTelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij
gebreke daarvan gedurende een termijn van 14 dagen na de gegeven offertedatum.
3.2 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten, e- mailberichten of overige publica1es van BBR binden BBR niet.
3.3 De modellen, aXeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of
medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken.
Wijzigingen in construc1e, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde
modellen, aXeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht
in de technische en/of esthe1sche uitvoering van de opdracht, verplichten BBR niet tot enige
vergoeding en geven de afnemer niet het recht betaling van het factuurbedrag op te
schorten.

 

Artikel 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN ANNULERING

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod van BBR door de
afnemer binnen de onder 3.1 genoemde termijn schriTelijk wordt aanvaard. BBR behoudt
zich echter het recht voor haar aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de schriTelijke
aanvaarding te herroepen. Bij mondelinge aanvaarding van een opdracht door de afnemer
en wanneer de afnemer een aanbod doet en/of opdracht geeT, komt de overeenkomst
slechts tot stand indien BBR daaraan gevolg geeT door feitelijk te beginnen met de
uitvoering ervan dan wel schriTelijk de overeenkomst te beves1gen c.q. de opdracht te
aanvaarden.
4.2. Wanneer een aanvaarding door de afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een
nieuwe aanvraag van de afnemer en een verwerping van het gehele aanbod van BBR, ook
indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.3. De afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de afnemer een gegeven
order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de
uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van BBR en de
winstderving door BBR, te vermeerderen met BTW, aan BBR te vergoeden.

 

Artikel 5: PRIJZEN

5.1. Door BBR opgegeven of met BBR overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere
belas1ngen en exclusief reis- en verblij^osten en andere onkosten, tenzij expliciet anders is
vermeld.
5.2. De vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief montagekosten.
5.3. De door BBR met de afnemer overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de
overeenkomst worden verhoogd, indien BBR voor de uitvoering van haar verplich1ngen uit
de overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich
andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging
meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs, kan de afnemer de overeenkomst ten
aanzien van de in prijs verhoogde ar1kelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
mededeling van de prijsverhoging schriTelijk ontbinden.
5.4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de afnemer verrichte aanvullingen
en/of wijzigingen van de aanvankelijk gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de
afnemer.
5.5. Normale standaardemballage is in de prijs inbegrepen. Speciale verpakkingen worden
door BBR afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht.
5.6. Voor orders met een orderwaarde onder de € 150,- (exclusief B.T.W.) wordt automa1sch
administra1ekosten van € 15,- (exclusief B.T.W.) berekend.

Artikel 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. BBR zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkoms1g de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op basis van de op dat moment bekende
stand der wetenschap en techniek.
6.2. BBR bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt
uitgevoerd. BBR heeT daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder
kennisgeving aan de afnemer, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken,
diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te
laten verrichten.
6.3. De afnemer aanvaardt dat de 1jdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan
worden beïnvloed, indien par1jen tussen1jds overeenkomen de aanpak, werkwijze of
omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of
te wijzigen.

Artikel 7: VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER

7.1. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BBR aangeeT dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, 1jdig aan BBR worden verstrekt.
Indien de afnemer niet aan deze verplich1ng heeT voldaan, heeT BBR het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
7.2. Indien de door de afnemer aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit
volledig voor rekening en risico van de afnemer. BBR is niet verantwoordelijk voor het door
de afnemer verkeerd opgeven van een concept, teksten, aXeeldingen, enzovoort. De
afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen,
ontwerpen en tekeningen.
7.3. De afnemer is gehouden BBR onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4. De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat BBR 1jdig, dat wil zeggen voordat BBR begint
met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeT over:
a. alle vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, enzovoort met betrekking tot een
gegeven opdracht;
b. toegang tot de loca1e;
c. alle relevante gegevens over de loca1e, zoals aanwezige obstakels en geldende
overheidsvoorschriTen.
7.5. Indien de afnemer zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeT
verbonden tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde
werkzaamheden, is de afnemer verantwoordelijk voor 1jdige levering en/of uitvoering.
Indien dit niet 1jdig plaatsvindt, is de afnemer hiervoor aansprakelijk.
7.6. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van ontwerpen, aXeeldingen, tekst
of andere bestanden waarvan de rechten bij derden liggen.
7.7. De afnemer vrijwaart BBR voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden in
verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvoor de afnemer aansprakelijk is.
7.8. De afnemer is verplicht het geleverde product uitsluitend te gebruiken zoals
voorgeschreven in de instruc1es of technische specifica1es. De afnemer is verantwoordelijk
voor het juiste gebruik en toepassing van het product.

Artikel 8: (OP)LEVERING

8.1. Opgegeven lever1jden en/of opleveringsdata dienen slechts als indica1e van het
werkelijke 1jds1p van (op)levering en zullen nooit als fatale termijnen worden beschouwd,
tenzij schriTelijk anders is overeengekomen. Bij niet-1jdige levering en/of oplevering dient
BBR schriTelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een redelijke termijn tot nakoming
wordt vermeld. In geval van ontbinding wegens vertraging bij de (op)levering heeT de
afnemer geen recht op schadevergoeding, behalve res1tu1e van het reeds aan BBR betaalde
bedrag voor het niet (op)geleverde gedeelte van de overeenkomst.
8.2. De kosten van installa1e van het product zijn al1jd voor rekening van de afnemer, tenzij
schriTelijk anders is overeengekomen.
8.3. Aflevering geschiedt op de overeengekomen loca1e met de afnemer.
8.4. BBR bepaalt de wijze van transport en de vervoerder voor de producten, tenzij
schriTelijk anders is overeengekomen. Indien de afnemer een afwijkende vorm van transport
verzoekt, komen de extra kosten voor dit transport voor rekening van de afnemer. Transport
en/of verzending geschieden voor risico van de afnemer. Indien gewenst, dient de afnemer
zelf het transport/verzending te verzekeren, tenzij schriTelijk anders is overeengekomen.
8.5. De afnemer heeT de mogelijkheid om de geplaatste bestelling bij BBR op te halen.
Indien de afnemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient dit voor of 1jdens
het plaatsen van de bestelling aan BBR kenbaar te worden gemaakt. In een dergelijk geval
wordt de afnemer op de hoogte gesteld wanneer de bestelling gereed is en kan worden
opgehaald. De afnemer dient de bestelling binnen 7 dagen na deze mededeling bij BBR op te
halen. Indien de bestelling binnen deze termijn niet wordt opgehaald, wordt de bestelling op
kosten en risico van de afnemer opgeslagen.
8.6. Het risico van het product gaat over op de afnemer op het moment van overdracht aan
de vervoerder of op het moment dat de afnemer de producten bij BBR ophaalt,
onverminderd hetgeen is opgenomen in ar1kel 8.5 laatste zin.
8.7. BBR heeT het recht om de bestelling in delen te leveren, waarbij afzonderlijke
deelleveringen afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
8.8. De afnemer dient het geleverde product onmiddellijk na ontvangst te controleren op
deugdelijkheid.

Artikel 9: BETALING

9.1. Tenzij schriTelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van BBR te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij
overstrijken waarvan de afnemer in verzuim is en contractuele rente is verschuldigd, gelijk
aan een rentepercentage van 2% per maand, of de wejelijke rente als deze hoger is, waarbij
een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, gerekend vanaf 14 dagen
na de factuurdatum tot aan het 1jds1p van betaling. Bij betaling per bank geldt als moment
van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van BBR.
9.2. BBR heeT te allen 1jde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen
en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
9.3. Bij niet-betaling binnen de betalingstermijn houdt BBR zich het recht voor het door de
afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze incassokosten omvajen
zowel de buitengerechtelijke als de volledige gerechtelijke kosten, ook als laatstgenoemde
een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. De
buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die BBR dient te maken ter inning van haar
vordering op de afnemer. Zij worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met
een minimum van € 150,-.
De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde
bedragen. BBR is steeds bevoegd om alles wat zij aan de afnemer verschuldigd is te
verrekenen met wat de afnemer, al dan niet opeisbaar, aan BBR verschuldigd is.
9.5 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet s1pte betaling
van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de afnemer in staat van
faillissement geraakt of (voorlopige) surseance van betaling vraagt.
9.6 In geval van verzuim, liquida1e, insolven1e, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van)
surséance van betaling (van de onderneming) van de afnemer zullen alle verplich1ngen van
de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.7 Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde
rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na
voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer tot voldoening van de
openstaande hoofdsom.

Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van BBR,
totdat alle vorderingen die BBR op de afnemer heeT of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
10.2. De afnemer is slechts bevoegd de producten die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te
verkopen. Het is de afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan deze producten te verpanden of er
enig ander recht op te ves1gen, c.q. een derde een persoonlijk recht te verschaffen met
betrekking tot het product.
10.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten
willen doen gelden, bijvoorbeeld via een beslag, surséance van betaling of een faillissement,
is de afnemer verplicht om BBR terstond hiervan op de hoogte te stellen.
10.4. De afnemer is verplicht op het eerste verzoek van BBR:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, als mede tegen diefstal en de polis van
deze verzekeringen ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde producten bij voorbaat te verpanden c.q. te cederen aan
BBR;
c. de vorderingen, die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader
van zijn normale bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud door BBR geleverde
producten, te verpanden c.q. te cederen aan BBR;
d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als eigendom van BBR;
e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die BBR ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten willen treffen en
welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
10.5. In elk geval van verzuim van de afnemer en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de
afnemer zijn verplich1ngen niet zal nakomen, is BBR gerech1gd de afgeleverde producten,
waarop het in ar1kel 10.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder nadere
aankondiging bij de afnemer of derden die de producten voor de afnemer houden terug te
halen of te doen ophalen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen
op straffe van een boete van 10% van het door hem op dat moment verschuldigde bedrag,
per dag. De afnemer mach1gt BBR bij voorbaat hem toebehorende of bij hem in gebruik
zijnde terreinen of gebouwen te betreden opdat BBR de teruggevorderde producten onder
zich kan nemen.
10.6. BBR kan gebruik maken van haar reten1erecht, de hiervoor gemaakte kosten zullen te
allen 1jde vergoed dienen.

 

Artikel 11: GARANTIE

11.1. Indien op een product een garan1e wordt verleend, dan wordt de garan1e voor of bij
het tot stand komen van de overeenkomst aan de afnemer kenbaar gemaakt. De garan1e op
het product is te allen 1jde beperkt tot de fabrieksgaran1e die door de fabrikant op het
product wordt gegeven.
11.2. Aanspraak op herstel of vervanging van het gekochte product bestaat slechts indien de
afnemer:
a. in geval van zichtbare gebreken deze terstond ter kennis brengt van BBR;
b. in geval van niet zichtbare gebreken BBR schriTelijk van deze gebreken in kennis stelt,
binnen 2 werkdagen na de dag waarop de afnemer de gebreken heeT ontdekt, of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, met inachtneming van de garan1etermijn van het
product.
11.3. Een beroep op de garan1e wordt niet gehonoreerd indien:
a. gebreken het gevolg zijn van misbruik, onachtzaamheid, ongeval, overschrijding van de
door BBR voorgeschreven limieten of van wejelijke veiligheidsvoorschriTen;
b. het product is gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming van BBR of door een niet
door haar erkende reparateur;
c. gebreken zijn veroorzaakt door producten die niet door BBR zijn geleverd of door
werkzaamheden die niet door BBR zijn uitgevoerd;
d. gebreken zijn veroorzaakt door van buitenkomende omstandigheden, zoals
weersomstandigheden, natuurrampen en vernieling;
e. er sprake is van een gebrek in het glaswerk, de bajerijen of de accu’s;
f. gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het door de afnemer niet in acht
nemen van door BBR gegeven of op verpakking of in gebruiksaanwijzingen vermelde
instruc1es, ander gebruik dan het normale voorziene gebruik, onoordeelkundig bewaren,
onderhouden of gebruiken van de producten of achterstallig onderhoud;
g. de producten in een andere dan de originele staat zijn gebruikt of doorverkocht;
h. de producten zijn geproduceerd op maat naar ontwerpen, tekeningen of andere
aanwijzingen van de afnemer.
11.4. Garan1e bestaat ten aanzien van het product dat zich in Nederland bevindt, in het
kosteloos vervangen of repareren (zulks ter keuze van BBR) van het defecte onderdeel door
BBR of een door haar aangewezen reparateur en dekken niet de transportkosten van zaken
of personen, die met de uitvoering van deze garan1e samenhangen. Voor het product dat
zich buiten Nederland bevindt omvat deze garan1e alleen de kosten van het defecte
onderdeel. Kosten voor herstel en/of vervanging zijn in dit geval uitgesloten. Mogelijke
vervolgschade is te allen 1jde uitgesloten.
11.5. De vervangen onderdelen dienen kosteloos aan BBR ter beschikking te worden gesteld.
11.6. Niet nakoming door de afnemer van één of meer van zijn verplich1ngen ontheT BBR
van al haar garan1everplich1ngen.
11.7. Openstaande reclama1es zullen nimmer invloed hebben op openstaande
betalingsverplich1ngen, de afnemer dient te allen 1jde binnen de gestelde betalingstermijn
de betaling te voldoen.
11.8. BBR is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de natuur, de producten
van BBR dienen in dit geval ook niet kosteloos gerepareerd te worden.
11.9. Het uitvoeren van repara1ewerkzaamheden of het vervangen van een onderdeel
verlengt de garan1eperiode niet.

 

Artikel 12: SAMPLES

12.1. Door BBR aan de afnemer ter beschikking gestelde samples blijven eigendom van BBR.
De samples dienen op verzoek van BBR doch in ieder geval binnen der1g (30) dagen na
ontvangst van de betreffende samples door de afnemer in ongeschonden staat en deugdelijk
verpakt en voor rekening en risico van de afnemer aan BBR te worden geretourneerd. Indien
er gebreken zijn, worden de samples voor 100% in rekening gebracht bij de afnemer. De
kosten van verzending zijn te allen 1jde voor de afnemer.

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

13.1. BBR kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in ar1kel 15;
b. enige daad of nala1gheid van de afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de afnemer te werk zijn gesteld.
13.2. De afnemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. BBR is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de afnemer aangeleverde
gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De afnemer vrijwaart BBR tegen alle aanspraken ter
zake.
13.3. BBR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig
gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing
of de gebruiksinstruc1es, door het verkeerd of niet goed onderhouden of schoonmaken van
de producten of door het niet, niet 1jdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste
controles.
13.4. BBR is niet aansprakelijk voor schade indien de afnemer of derden ongeoorloofde
wijzigingen hebben aangebracht aan het product.
13.5. In geen geval is BBR aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt doordat
het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
13.6. BBR is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of
schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De afnemer is er te allen
1jde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzich1g omgaat met het product.
Het gebruik van het product is geheel voor risico van de afnemer.
13.7. BBR is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van
verzending van de gegevens met behulp van telecommunica1efaciliteiten.
13.8. Bij het leveren of aanbrengen van s1ckers op loca1es waar glasbreuk mogelijk is,
aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan glas of veiligheidsglas,
evenals mogelijke letselschade. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden,
stem je hiermee in.

Artikel 14: OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1. BBR is gerech1gd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten indien na het sluiten van de overeenkomst BBR ter kennis is gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplich1ngen niet zal
nakomen.
14.2. BBR is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplich1ngen uit
de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de afnemer geen gehoor heeT gegeven aan
een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een
ingebrekestelling achterwege blijven.
14.3. Voorts is BBR bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4. BBR is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer surseance van
betaling verzoekt of deze aan de afnemer wordt verleend, ingeval de afnemer failliet wordt
verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de afnemer niet in staat is aan zijn
schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquida1e van zijn bedrijf, onder curatele
wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
14.5. Indien BBR tot opschor1ng of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
14.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BBR op de afnemer
onmiddellijk opeisbaar. Indien BBR de nakoming van de verplich1ngen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.7. BBR behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15: OVERMACHT

15.1. BBR is, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, nimmer
aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, wanneer zich
een geval van overmacht voordoet.
15.2. Onder overmacht aan de zijde van BBR is mede begrepen, elke omstandigheid buiten
toedoen van haar ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt
verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het
om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van BBR’s eigen leveranciers,
stakingen, uitslui1ngen, verstoring van energievoorzieningen, internetstoring, rellen, oorlog,
terrorisme, computerstoring, virusinfec1e of computervredebreuk door derden, brand,
weersomstandigheden, natuurrampen, ex- en importverboden, verkeersstoornissen,
machinebreuk, vertraging in de levering, maatregelen van overheidswege, alsmede de
gevolgen hiervan, verlies of beschadiging 1jdens transport en bovenma1g ziekteverzuim van
haar personeel.
15.3. Indien BBR bij het intreden van de overmacht situa1e al gedeeltelijk aan haar
verplich1ngen heeT voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplich1ngen kan voldoen, is zij
gerech1gd het al (op)geleverde c.q. het (op)leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten de benamingen
daarvan en het opgeleverde werk en met betrekking tot alles wat BBR ontwikkeld,
vervaardigd of verstrekt heeT, daaronder begrepen offertes, tekeningen, verpakkingen,
handleidingen, reclamemateriaal en aXeeldingen, berusten bij BBR en mogen zonder
uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden noch aan derden ter
beschikking worden gesteld.
16.2. De afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten van BBR te allen 1jde te
respecteren.
16.3. BBR behoudt het recht het voor de afnemer uitgevoerde werk voor haar eigen
promo1e te gebruiken en dit werk op haar website te plaatsen.

Artikel 17: GEBRUIK & LICENTIE ONTWERP TEKENINGEN

17.1. Alvorens tot produc1e of uitvoering wordt overgegaan dienen par1jen elkaar in de
gelegenheid te stellen de laatste ontwerpen van de tekeningen te controleren en schriTelijk
goed te keuren. Indien BBReclame, al dan niet in naam van de afnemer, opdrachten of
aanwijzingen aan produc1ebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de afnemer op
verzoek van BBReclame zijn hierboven genoemde goedkeuring schriTelijk te beves1gen. De
afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten van BBR te allen 1jde te respecteren.
17.2. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is BBReclame te allen 1jde gerech1gd om
zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de afnemer
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam
van BBReclame openbaar te maken of te verveelvoudigen.
17.3. Alle foto’s die op de website van BB Reclame zijn geplaatst en waarvan LEDSign de
rechtma1ge eigenaar is, zijn beschermd door het auteursrecht van LEDSign. Het is niet
toegestaan om deze foto’s zonder voorafgaande schriTelijke toestemming van LEDSign te
kopiëren, te verspreiden, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken. Het
ongeoorloofd gebruik van deze foto’s kan leiden tot juridische stappen van de zijde van
LEDSign.
17.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door
BBReclame tot stand gebrachte werktekeningen, illustra1es, prototypes, maquejes, mallen,
ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden,
eigendom van BBReclame, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn
gesteld.
17.5. De afnemer is zonder de schriTelijke toestemming van BBReclame niet gerech1gd het
ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van
niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging,
verminking of aantas1ng van het voorlopige of defini1eve ontwerp, heeT BBReclame recht
op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het
overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van BBReclame een
vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 18: GEHEIMHOUDING

18.1. De afnemer verplicht zich tot geheimhouding van de door BBR aan hem ter beschikking
gestelde vertrouwelijke informa1e. Onder vertrouwelijke informa1e wordt in ieder geval
verstaan gegevens omtrent een nieuw te ontwikkelen product, bijvoorbeeld in de
onderhandelingsfase door BBR naar voren gebracht. Tevens is de afnemer verplicht zich te
onthouden van gebruikmaking van voornoemde gegevens ten behoeve van zijn
bedrijfsvoering.

Artikel 19: PRIVACY

19.1. Het privacy statement van BBReclame is van toepassing en is te downloaden via de
website www.bbReclame.nl
19.2. De cookie verklaring van BBReclame is van toepassing en is te raadplegen via de
website www.bbReclame.nl
19.3. Het gebruik van de diensten van BBReclame kan verwerking van persoonsgegevens met
zich meebrengen, die wij voor de uitvoering van de overeenkomst van de klant hebben
ontvangen. BBReclame fungeert hierbij als Verwerkingsverantwoordelijke. In die
hoedanigheid zal BBReclame zich houden aan alle op haar rustende wejelijke verplich1ngen.
19.4. Het gebruik van de diensten van BBReclame kan verwerking van persoonsgegevens met
zich meebrengen, die wij voor de uitvoering van de overeenkomst van de klant hebben
ontvangen. BBReclame fungeert hierbij als Verwerkingsverantwoordelijke. In die
hoedanigheid zal BBReclame zich houden aan alle op haar rustende wejelijke verplich1ngen.

Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

20.1. Op alle overeenkomsten tussen de afnemer en BBR is Nederlands recht van toepassing.
20.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige
toekoms1ge interna1onale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking
door par1jen kan worden uitgesloten.
20.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd,
worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement Amsterdam,
tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Scroll naar boven